Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

Zarządzenie nr 8/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020r. w sprawie przyjęcia programu pn.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023, zwany dalej „Konkursem”.

2. Jednolity tekst programu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1) Przewodniczący – Justyna Ostrycharz

2) Zastępca Przewodniczącego – Anna Ożóg

2) Członek – Anna Lasoń

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

  1. jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,

  2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku zależności służbowej,

  4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku zależności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia członka Komisji i powołuje się nowego członka Komisji, a członek podlegający wyłączeniu zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich czynności.

4. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji i zwołuje posiedzenia.

5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego Komisji.

6. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

9. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2) imiona i nazwiska członków Komisji,

3) wskazanie liczby zgłoszonych ofert i nazw oferentów,

4) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

5) podpisy członków Komisji.

10. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylnicy.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 17/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”.

W załączeniu:
1. Załącznik_nr_1.pdf

2. Załącznik_nr_2.pdf

3. Załącznik_nr_3.pdf

4. Załącznik_nr_4.pdf


Drukuj