Wybór oferty

Zamawiający:                                                                           Kobylnica, dnia 15.05.2020 r.               

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

ul. Wodna 20/3

76-251 Kobylnica

tel./ fax.: (059) 842-96-16,

tel.: (059) 842-99-75                                                                            

OPS.KIER. 271.1-3.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie art. 138h i 138o na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://opskobylnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP” lub „ustawą” zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1, stosownie do treści art. 2 pkt 5 ustawy, na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica, w którym kryteriami oceny ofert są:

1) kryterium cena oferty „C” z wagą punktową- 60 pkt,

2) kryterium doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia „D” z wagą punktową- 40 pkt,

wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez JAKUBEK – Beata Hołowienko, ul. Główna 63 Kobylnica 76-251, (Oferta nr 2), która jest ofertą najkorzystniejszą, nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Ogłoszenia o zamówieniu.

W kryterium cena oferty „C” w/w oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia „D” otrzymała 40 pkt, uzyskując łącznie 100 pkt w toku oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do dnia 06.05.2020 r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty.

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Ocena oferty

Cena

(waga 60 pkt)

doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia (waga 40 pkt)

Punktacja łączna

 

1.

EDEN CATERING

Kamila Żywiecka

ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk

Nie podlega odrzuceniu

 55,66 pkt

40 pkt

 95,66 pkt

2.

JAKUBEK – Beata Hołowienko

ul. Główna 63, Kobylnica 76-251

Nie podlega odrzuceniu

60 pkt

40 pkt

 100 pkt

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 PZP zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej   Zamawiającego http://opskobylnica.pl

pdfzawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony