Konkurs "Srebrne Serce" - edycja 2020

 EU logo

 

Regulamin konkursu „Srebrne Serce” organizowanego w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” w Gminie Kobylnica

Jednym z założeń Projektu „Srebrna Sieć” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: 6. Integracja, Działanie: 6.2. Integracja Społeczna Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest organizacja konkursu „Srebrne Serce”, zwanego dalej „Konkursem”. „Srebrna Sieć” jest projektem partnerskim 11 podmiotów, umożliwiającym 250 osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wieku 60+; 168 kobietom, 82 mężczyznom oraz ich opiekunom faktycznym (140 osobom) dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. W 8 gminach województwa pomorskiego powstał zintegrowany lokalny system usług opiekuńczych (UO) wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonują Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie i Punkty Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego. Zakres wsparcia wynikający z Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Seniorów (ISR) został rozszerzony o profilaktykę zdrowotną i senioralną oraz szkolenia i zajęcia praktyczne dla opiekunów faktycznych. Projekt umożliwia Grupie Docelowej dostęp do wiedzy, umiejętności, świadczeń opiekuńczych - zdalne usługi opiekuńcze, rehabilitacja w domu i sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Utworzona została wypożyczalnia sprzętu i pomocy rehabilitacyjnej, która zaopatruje osoby mniej sprawne z Grupy Docelowej, podnosi ich standard życia. Powstało 8 Rad Seniorów (społeczne organy doradczo-konsultacyjne), które zapewnią wieloletnie, zaplanowane działania na rzecz swojego środowiska. Szerokie oddziaływanie projektu możliwe dzięki wewnętrznej i międzysektorowej współpracy partnerskiej 9 jednostek samorządu terytorialnego (JST), 1 organizacji pozarządowej (NGO), 1 instytucji rynku pracy. Wszystkie działania projektu są skoncentrowane na rozwoju usług i wsparciu społeczności w lokalnym środowisku. Całkowity Koszt Projektu to 2 909 872,15 zł w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 764 378,54 zł.
 

§1 Cele konkursu

Celem Konkursu jest wyróżnienie seniorów podejmujących szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica.

§2 Organizacja konkursu

1. Organizatorami konkursu jest Gmina Kobylnica wspólnie z Opiekunem Wolontariatu powołanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” oraz Radą Seniorów Gminy Kobylnica.

2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu powołana przez Radę Seniorów Gminy Kobylnica. Kapituła Konkursu rozstrzyga również o wynikach konkursu wybierając laureatów zwykłą większością głosów.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby będące mieszkańcami Gminy Kobylnica, które urodziły się nie później niż 01.06.1960r. podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej, o których mowa w § 1, niebędące członkami Kapituły Konkursu.

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest dostarczenie (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Srebrne Serce”) do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica w terminie do 31.07.2020r. czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającego zgodę na udział w Konkursie, dane kandydata, opis działalności wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Dostarczenie zgłoszenia może nastąpić osobiście lub listownie na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

5. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, sołtysi, pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne

6. Nadesłane zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania w przypadku rezygnacji kandydata, lub złożenia zgłoszenia po terminie.

7. Kapituła Konkursu do dnia 14.08.2020r. zwykłą większością głosów wyłoni laureatów Konkursu na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej według wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ocena ta nastąpi na podstawie weryfikacji osiągnięć kandydata, oraz wpływu jego działań na środowisko lokalne i promocje polityki senioralnej w Gminie Kobylnica.

8. Informacja o laureatach konkursu promująca ich dokonania i działalność zostanie upowszechniona na stronach internetowych: http://opskobylnica.pl/ i http://srebrnasiec.pl , https://kobylnica.pl .

9. Kapituła Konkursu przyzna trzy nagrody dla laureatów Konkursu. Wyłonione zostanie: I miejsce – nagroda o wartości 300,00 zł, oraz okolicznościowa statuetka i dyplom, II miejsce – nagroda o wartości 200,00 zł, oraz okolicznościowa statuetka i dyplom, III miejsce – nagroda o wartości 100,00 zł, oraz okolicznościowa statuetka i dyplom.

10. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

11. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas Gminnego Święta Plonów organizowanego przez Gminę Kobylnica.

12. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

13. Od rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu w sprawie wyłonienia Laureatów nie przysługuje żadne odwołanie, a rozstrzygnięcie jest ostateczne.

§3 Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Konkursu zgłaszający i zgłaszani wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych i prawem do ich poprawiania oraz wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r.

 

 W załączeniu do pobrania:

pdfKarta_zgłoszeniowa_do_konkursu_Srebrne_Serce_2020.pdf

 

Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony