Fundusz Alimentacyjny

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny - oznacza to osobę zobowiązaną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

  1. osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  2. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Kryteria przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie obowiązuje ograniczenie wiekowe. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza  kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
  2. zawarła związek małżeński.

W związku z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (z późn.zm. ) ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie świadczeń, dotyczące nowego okresu zasiłkowego , wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego wnioski.

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września roku następnego.

 Dokumenty do pobrania:

 

pdfFA2019-2020.pdf

pdfZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA.pdf

pdfOświadczenie_gospod_roln_FA.pdf

pdfOświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów.pdf

pdfwzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf

pdfZFA_033.pdf

 

 


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony