Dodatek Energetyczny

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej staje się tzw. odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek wypłacany będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny zostanie wypłacony do dnia 30 stycznia danego roku.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021r. poz. 393) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
1.prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł miesięcznie,
2.składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł miesięcznie,
3.składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł miesięcznie.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 roku.
W związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Świadczenia przyznane na podstawie wniosków o wypłatę dodatku energetycznego złożonych do dnia 3 stycznia 2022 r. podlegają wypłacie na dotychczasowych zasadach.Drukuj