Zespół Interdyscyplinarny

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kobylnicy - Anna Łabik.

Zarządzenie nr 125/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559), art. 9a ust. 1, 2, 3, 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1249 ), w związku z § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XX/172/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w następującym składzie:
1. Jerzy Curyło - kurator specjalista rodziny Sądu Rejonowego w Słupsku
2. Lidia Serafin - kurator zawodowy, specjalista dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Słupsku
3. Paweł Leoniec - mł. asp., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
4. Sylwia Hubisz - sierż. szt., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
5. Marcin Podedworny - asp., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
6. Piotr Der - komendant Straży Gminnej w Kobylnicy
7. Jarosław Mółka - chor., Wydział Żandarmerii Wojskowej w Ustce
8. Julia Owsiukiewicz - pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
9. Marta Müller-Gajek - pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
10. Małgorzata Aziukiewicz - pedagog Szkoły Podstawowej w Sycewicach
11. Katarzyna Butowska - pedagog Szkoły Podstawowej w Kończewie
12. Anna Ślusarczyk - pedagog Szkoły Podstawowej w Słonowicach
13. Joanna Gończ - pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie
14. Olga Sztorc - pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie
15. Urszula Mikołajczyk-Klin - psycholog Szkoły Podstawowej w Kończewie i Kwakowie
16. Bożena Sikora - Ośrodek Zdrowia w Sycewicach
17. Bogumiła Skępiec - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
18. Joanna Buryło - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
19. Grażyna Macias - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
20. Teresa Huben - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
21. Anna Łabik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
22. Justyna Ostrycharz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
23. Agnieszka Owczarek - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy
24. Bożena Rekowska - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
25. Irena Kralska - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
26. Iwona Moniuszko - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
27. Sławomir Daleki - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
28. Patrycja Szymańska - starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
29. Joanna Nowe - starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
30. Magdalena Kirko - asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
31. Urszula Cudziło - Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 W załączeniu:

pdfZarządzenie_125_2022.pdf

 

 


Drukuj