Informacje z otwarcia ofert - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

INFORMACJA

                                                                                                                         Kobylnica, dnia 06.05.2020r.

OPS.KIER. 271.1-1.2020

            

 

Informacja z otwarcia ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie art. 138h i 138o na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego:  http://opskobylnica.pl

 

  • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie 496 601,28 brutto zł.
  • Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto łącznie:

Cena jednostkowa brutto:

Doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

EDEN CATERING

Kamila Żywiecka

ul. Spacerowa 1

76-200 Słupsk

535 351,68

9,70

8 lat – 2 osoby

2.

JAKUBEK – Beata Hołowienko

ul. Główna 63

Kobylnica 76-251

496 601,28

9,00

15 lat – 2 osoby

 

  • Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 09.2020 r. do dnia 30.06.2022r.,
    z uwzględnieniem ferii zimowych oraz dni wolnych, w których organizowane będą zajęcia, jeśli będzie taka potrzeba. Z wyłączeniem wakacji, dni świątecznych i wolnych od nauki w okresie realizacji zamówienia.
  • Warunki płatności zgodne z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.
  • Okres gwarancji- nie dotyczy.

 

Załączniki:

pdfOtwarcie_ofert_-_skan_pdf.pdf

X