Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w pokoju numer 9, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024r., zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 •  w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Świąteczna zbiórka artykułów dla potrzebujących dzieci

Gmina Kobylnica wzorem lat ubiegłych pragnie przyłączyć się do akcji organizowanej przez Fundację Małych Stópek, która polega na świątecznej zbiórce artykułów higienicznych, odzieży (tylko nowe artykuły), pod nazwą „Paczuszka dla Maluszka”, dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce.
W akcję można włączyć się przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi, takimi jak proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła, odzież lub przesyłając na konto Fundacji darowiznę, która pozwoli sporządzić paczuszkę dla maluszka bezpośrednio przez Fundację – dane do przelewu umieszczono na końcu artykułu.
Ww. artykuły można przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ulicy Wodnej 20/3 oraz do szkół znajdujących się na terenie Gminy, to jest do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Kwakowie, Słonowicach, Sycewicach, Kończewie.
W sytuacji, kiedy osoba zainteresowana nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć przygotowanej paczki, prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem OPS w Kobylnicy, celem jej odebrania.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
693345424 - Pani Maria Kuźniar, koordynator akcji na terenie naszej Gminy
lub kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy: 59 8429616, 59 8429975.
W roku ubiegłym Akcja w naszej Gminie okazała się dużym sukcesem. Wierzymy, że i w tym roku tak będzie. Bo warto pomagać!

Dane Fundacji:

Fundacja Małych Stópek ul. Świętego Ducha 9
70-205 Szczecin, KRS: 0000417099
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120
Tytułem DAROWIZNA PACZUSZKA
www.paczuszkadlamaluszka.pl
Pamiętaj, każdą darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji Małych Stópek możesz odliczyć od podatku.
Nie zapomnijmy w czasie świąt Bożego Narodzenia, o tym że wśród nas są osoby, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy.

Bezpłatne badania diagnostyczne

Szanowni Państwo!
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować Państwa, iż prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, który anonimowo i bezpłatnie wykonuje badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem HIV, HCV i kiły.
Badania te kierowane są do ogółu społeczeństwa, osób wszystkich płci i orientacji seksualnych. Badania wykrywające HIV i kiłę zalecane są głównie dla osób podejmujących aktywność seksualną. Lekarze ginekolodzy kierują ciężarne pacjentki dwukrotnie w czasie trwania ciąży na badanie w kierunku obecności wirusa HIV. Badanie HCV z kolei zalecane jest przede wszystkim dla osób, u których zachodzi podejrzenie, że mogły zostać zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C, między innymi u pacjentów po zabiegach operacyjnych czy u osób, które zdecydowały się na wykonanie tatuażu, korzystających z zabiegów manikiur, pedikiur.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny mieści się w Słupsku, ul. Hubalczyków 1, budynek H, na parterze. Czynny jest w każdą środę w godz. 15.30 – 18.30 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00-15.00.

Dodatkowo w listopadzie Punkt będzie czynny w okresie 27.11-01.12. w godzinach 15.30-18.30.
Plakat informacyjny dotyczący rodzaju badań i miejsca ich przeprowadzania

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Szanowni Państwo

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 -  dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowy system opiera się na dwóch świadczeniach: świadczeniu pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym. Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie opiekunom niepełnosprawnych dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wspierające pobierać zaś będą mogły osoby niepełnosprawne, które osiągnęły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia w odpowiedniej, określonej punktowo, wysokości. Nie ma zatem możliwości pobierania dwóch tych świadczeń równocześnie.
W nowym systemie nie będzie już specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.
W ustawie o świadczeniu wspierającym przewidziano również liczne regulacje dotyczące osób pobierających obecnie świadczenie pielęgnacyjne (dalej ,,stare’’ świadczenie pielęgnacyjne) lub specjalny zasiłek opiekuńczy (dalej SZO) na zasadach ochrony praw nabytych.

Stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO, do których prawo powstanie do 31.12.2023 r. będą przysługiwały na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że opiekun osoby niepełnosprawnej będzie nadal uprawniony do „starych” świadczeń jedynie w przypadku spełniania wszystkich dotychczasowych warunków, w tym warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku utraty ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej, której opiekun pobiera stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO kontynuacja wypłaty tych świadczeń jest możliwa pod warunkiem, że każdorazowo wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ustania prawa do SZO w związku z upływem okresu zasiłkowego, na który świadczenie zostało przyznane, prawo do SZO może być kontynuowane pod warunkiem,
że wniosek o świadczenie na kolejny okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ustawą o świadczeniu wspierającym wprowadzono również regulację, że w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 31.12.2023 r. stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO będzie przysługiwało opiekunowi do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. W takiej sytuacji opiekun będzie mógł w okresie pobierania świadczenia po zgonie osoby niepełnosprawnej podjąć pracę czy też ubiegać się o inne świadczenia np. świadczenie rodzicielskie. Przeszkodą nie będzie również uzyskanie emerytury lub renty za ten okres.

Świadczenia wypłacone za okres po zgonie osoby niepełnosprawnej nie stanowią tytułu do ubezpieczenia społecznego i składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie zostanie opłacona ani do ZUS ani do KRUS.

UWAGA! Jeżeli osoba niepełnosprawna, nad którą sprawujesz opiekę zdecyduje się ubiegać o świadczenie wspierające w ZUS, wówczas zawiesimy Ci wypłatę starego świadczenia pielęgnacyjnego lub SZO do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS. Jeżeli okaże się, że osoba niepełnosprawna otrzyma odmowę świadczenia wspierającego lub jej wniosek o to świadczenie pozostanie bez rozpatrzenia, zawieszona wypłata zostanie wznowiona.

Stare świadczenie pielęgnacyjne ani SZO nie będzie przysługiwało opiekunowi, jeśli osoba niepełnosprawna, nad którą sprawowana jest opieka, otrzyma świadczenie wspierające.

W sytuacji, gdy świadczenie pielęgnacyjne bądź SZO będą wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będą stanowiły nienależnie pobrane świadczenie. Opiekun będzie zobowiązany do zwrotu takiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami. Powstanie i kwota nienależnie pobranego świadczenia przez opiekuna będzie więc zależała od osoby niepełnosprawnej i okresu przyznania jej świadczenia wspierającego. Zapobiegawczo opiekun może zwrócić się do tutejszej jednostki o zawieszenie wypłaty świadczeń od daty, od której osoba niepełnosprawna będzie ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

Przyznanie świadczenia wspierającego będzie miało też taki skutek, że opiekun nie będzie miał już możliwości powrotu na stare świadczenie pielęgnacyjne czy SZO.

Świadczenie pielęgnacyjnego na nowych zasadach (dalej: nowe świadczenie pielęgnacyjne), będzie przysługiwało od 1 stycznia 2024 roku :

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. osobom sprawującym pieczę zastępczą

 – jeżeli sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Osoba niepełnosprawna musi legitymować się, tak samo jak dotychczas, orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia rehabilitacji i edukacji.

Podstawową różnicą miedzy starym a nowym świadczeniem pielęgnacyjnym jest to, że nowe przysługuje wyłącznie do ukończenia 18 roku życia przez osobę niepełnosprawną oraz to, że opiekunowie  będą mogli pracować i zarabiać.   Ważne jest jedynie, aby osoba ubiegająca się o nowe świadczenie, była osobą z kręgu wyżej wymienionych osób uprawnionych do świadczenia i sprawowała opiekę nad  dzieckiem legitymującym się odpowiednim orzeczeniem.

W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną spełniającą warunki do przyznania nowego świadczenia pielęgnacyjnego nie przyznaje się dwóch świadczeń natomiast wysokość nowego świadczenia pielęgnacyjnego podnosi się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę nad którą sprawowana jest opieka.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

3) osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

4) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jeżeli jako opiekun dziecka zdecydujesz się przejść na nowe świadczenie pielęgnacyjne po 31.12.2023 r., nie będziesz miał możliwości powrotu do pobierania świadczenia na starych zasadach. W celu przejścia na nowe świadczenie pielęgnacyjne trzeba bowiem zrezygnować z pobierania starego świadczenia pielęgnacyjnego i złożyć wniosek o przyznanie nowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające

Świadczenie to będzie się należało osobie niepełnosprawnej, a nie jak dotychczas w świadczeniu pielęgnacyjnym – opiekunowi. Będzie to świadczenie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Wnioski o świadczenie wspierające będzie można składać po 1 stycznia 2024 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia jest uprzednie uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzje te będą wydawały Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Wysokość świadczenia będzie uzależniona od ustalenia poziomu potrzeby wsparcia określonego w skali od 70 do 100 punktów i wynosić będzie od 40% do 220% renty socjalnej.

Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodu, nie ma w nim również ograniczeń dotyczących podejmowania pracy przez osobę niepełnosprawną. Jest to świadczenie nieopodatkowane, wolne od egzekucji oraz nieoskładkowane.

Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej, (której zostanie przyznane świadczenie wspierające), wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym będzie przysługiwało tylko jednej osobie.

Ważne! Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza to świadczenie etapami, tzn.:

1 etap od 1 stycznia 2024 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 87 punktów.

2 etap od 1 stycznia 2025 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzje ustalającą poziom wsparcia w przedziale od 78 do 86 punktów.

3 etap od 1 stycznia 2026 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzję ustalająca poziom wsparcia w przedziale między 70 a 77 punktów.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Od 1 stycznia 2024
o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się również osoby, które uzyskają mniej niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia, jeżeli    ich opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o ile spełnią inne warunki określone w ustawie o świadczeniu wspierającym.

Więcej Informacji o świadczeniu wspierającym można uzyskać na stronie MRPIPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

W razie wątpliwości dotyczących świadczeń opiekuńczych (stare i nowe świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) proszę dzwonić pod numer telefonu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy: 59 842 99 75 wew. 21, 26.

Nabór wniosków na realizację Programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w punktach 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w literze a i b, zgodnie z artykułem 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 59842 96 16 wewnętrzny 14, lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ulica Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica, pokój numer 4.
Termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 upływa z dniem 1.09.2023 r.

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X