Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych:

I. Administratorem danych jest: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2),
 • przeciwdziałanie przemocy domowej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - CZYSTE POWIETRZE,
 • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 • ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 • ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 • innych ustaw i rozporządzeń określających zadania w zakresie pomocy społecznej.

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy - przez okres do czasu ich wypełnienia.
VI. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
2. Prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
3. Prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
6. Prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
VII. Dane osobowe mogą być przekazywane:
a - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
c - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.
VIII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
IX. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Drukuj