OPS Kobylnica - Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jest jednostką organizacyjną i jako podmiot publicznej pomocy społecznej odpowiada za organizowanie oraz udzielanie pomocy mieszkańcom Gminy Kobylnica. Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem.

Wiedza i umiejętności pracowników są kluczowym elementem naszej polityki jakości, dlatego stale podejmujemy działania w celu podnoszenia swoich kompetencji. Staramy się, aby oferta Ośrodka była elastyczna, dostosowana do zmieniających się indywidualnych potrzeb mieszkańców, jak również całej społeczności. Czujemy się integralną częścią społeczności lokalnej, zatem cenimy sobie współpracę wszystkich podmiotów działających na rzecz naszych mieszkańców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy działa w szczególności na podstawie następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’ (z późniejszymi zmianami)
 •  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start z dnia 30 maja 2018 roku (z późniejszymi zmianami)
 • uchwała Nr XXXVIII/320/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kobylnica programu z zakresu polityki społecznej, Karta Seniora Gminy Kobylnica
 • uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kobylnica do programu, Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Kobylnica 
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (z późniejszymi zmianami)
 • uchwała Nr XLIV/412/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu „Kobylnickiej Karty Dużej Rodziny”
 • innych ustaw i rozporządzeń określających zadania w zakresie pomocy społecznej.
 • Statut Ośrodka.

Drukuj