Zespół Interdyscyplinarny

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kobylnicy - Iwona Moniuszko

Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 30.03.2023roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (to jest Dziennik Ustaw z 2023r., pozycja 40), art. 9a ust. 1, 2, 3, 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1249), w związku z § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w następującym składzie:

 1. Beata Sowińska- kurator, specjalista rodzinny w Sądzie Rejonowym w Słupsku
 2. Lidia Serafin- kurator zawodowy, specjalista dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Słupsku
 3. Paweł Leoniec- młodszy aspirant, dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
 4. Sylwia Hubisz- mł.asp., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
 5. Piotr Der- Komendant Straży Gminnej w Kobylnicy
 6. Łukasz Burant- kapral., Wydział Żandarmerii Wojskowej w Ustce
 7. Piotr Florczak- starszy chorąży, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Ustce
 8. Julia Owsiukiewicz- pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 9. Romualda Kalinowska- pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 10. Małgorzata Aziukiewicz- pedagog Szkoły Podstawowej w Sycewicach
 11. Katarzyna Butowska- pedagog Szkoły Podstawowej w Kończewie
 12. Jolanta Majerowska- pedagog Szkoły Podstawowej w Słonowicach
 13. Joanna Gończ- pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 14. Olga Sztorc- pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 15. Urszula Mikołajczyk-Klin- psycholog Szkoły Podstawowej w Kończewie
 16. Elżbieta Wach- Ośrodek Zdrowia w Sycewicach
 17. Joanna Buryło- Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
 18. Grażyna Macias- Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
 19. Anna Łabik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 20. Justyna Ostrycharz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 21. Agnieszka Owczarek- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy
 22. Bożena Rekowska- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 23. Irena Kralska- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 24. Iwona Moniuszko- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 25. Sławomir Daleki- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 26. Patrycja Szymańska- starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 27. Joanna Nowe- starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 28. Magdalena Kirko- asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 29. Urszula Cudziło- Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 125/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 W załączeniu:
pdfzarządzenie_skan.pdf

 

 


Drukuj