Stypendia / zasiłki szkolne

Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dziennik Ustaw 2021 pozycja 1296).
Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dziecku, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Kobylnica,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w artykule 6 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 615 z późniejszymi zmianami).

Formy przydzielenia stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:zajęcia z języka obcego,
  • zajęcia plastyczne, muzyczne,
  • zajęcia sportowe,
  • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.
 2. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:
  • zakup podręczników (to jest: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę,
  • pomoce i przybory szkolne, tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
  • opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu,
  • strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa,
  • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.
 3. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), tj. na:
  • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
  • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca sierpnia).

Do wniosku dołączyć należy:

w przypadku zatrudnienia:

 • zaświadczenie pracodawcy (zgodnie ze wzorem) lub oświadczenie własne o dochodach wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
  w przypadku utraty dochodu:
 • dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

w przypadku otrzymywania alimentów:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
  w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

w przypadku niealimentacji:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych:
  • oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
 • opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

w przypadku pobierania renty/emerytury:

 • decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Termin składania wniosków

 • dla uczniów szkół od 01 września do 15 września bieżącego roku szkolnego,
 • dla słuchaczy kolegiów od 01 października do 15 października bieżącego roku szkolnego.

Dokumentowanie wydatków

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
Dokumentami tymi będą rachunki imienne, faktury imienne i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne),
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by, np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie Ośrodka w terminie wskazanym w decyzji.
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga
Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w artykule 8 ustęp 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 2268 z późniejszymi zmianami).

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. powódź, pożar, śmierć rodzica itp.). Może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Składanie wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego (wraz z kompletem dokumentów) dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica składa się w sekretariacie szkoły, natomiast w przypadku uczniów szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Kobylnica składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3 pokój nr 9.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy w zakładce dokumenty do pobrania.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 842 99 75, wewnętrzny 21 lub 26.


Drukuj