Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Mobilny dermobus w Gminie Kobylnica - badania profilaktyczne

Zbadaj skórę i powiedz „NIE” czerniakowi!

Dnia 2 czerwca 2023r. w godzinach 09.00-15.00 odbędą się badania dermatologiczne w Dermobusie, który odwiedzi Gminę Kobylnica. Bus, w którym wykonamy bezpłatne badania, będzie oczekiwał na Państwa na parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji, przy ul. Wodnej 20/4 w Kobylnicy. Dodatkowo będzie można skorzystać z pomiaru tkanki tłuszczowej i składu ciała, które to badanie będą wykonywać pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Słupsku. Obecni będą również pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Zdrowia Salus, Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko oraz Słupskiego Stowarzyszenia Amazonka. Na chętnych czeka 60 miejsc.
opis w pliku word w załączniku do artykułu
W załączeniu opis plakatu przedstawiającego zaproszenie Powiatu Słupskiego na badania profilaktyczne:
infografika.docx

Wsparcie mediatora i psychologa

animacja przedstawiająca trzy osoby podające sobie dłonie na zgodę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że rodziny z Gminy Kobylnica z problemami opiekuńczo-wychowawczymi mogą skorzystać z bezpłatnych porad mediatora sądowego i wsparcia psychologa.
W ramach mediacji rodzinnych będzie można uzyskać pomoc w porozumieniu w sprawach, na przykład: finansowych, wychowywania dzieci, podziału obowiązków domowych, pożycia małżeńskiego, itp., natomiast wsparcie psychologiczne pomoże rozwiązać trudności życia codziennego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 8429975 w godzinach pracy Ośrodka lub zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego danego rejonu.

Stypendia i zasiłki szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Od dnia 01.01.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów oraz zasiłków szkolnych.
W związku z otrzymaniem dotacji na wyżej wymienione zadanie oraz możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca 2023r. niezbędne jest złożenie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty stypendium wraz z aktualizacją oświadczenia o dochodzie.
Z uwagi na wzrost od 01.01.2023r. wysokości najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.490 zł miesięcznie, wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2.458 zł miesięcznie oraz waloryzację rent i emerytur, która następuje od marca bieżącego roku niezbędne będzie dostarczenie (razem z wnioskiem o zmianę decyzji) dokumentów, które wskazują na bieżącą wysokość osiąganych dochodów (dotyczy wyłącznie osób, które figurują w składzie rodziny i pracują lub pobierają emeryturę/rentę/świadczenie pielęgnacyjne). Powyższe dotyczy również osób, które w czasie od złożenia wniosku o stypendium uzyskały nowy dochód – np. podjęły zatrudnienie, uzyskały zasiłek dla bezrobotnych.
Wniosek o zmianę dotychczasowej decyzji będzie dostępny w szkołach na terenie Gminy Kobylnica oraz w zakładce dokumenty do pobrania.
Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wniosek należy złożyć terminie wskazanym przez szkoły. W przypadku, gdy dzieci uczęszczają do różnych szkół na terenie Gminy Kobylnica, rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą go złożyć w jednej szkole, najbliższej miejsca zamieszkania.


Nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z artykułem 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 573, z późniejszymi zmianami) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 842-96-16 wewnętrzny 14 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ulica Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica, pokój nr 4.

Termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w ramach „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 upływa z dniem 17.04.2023r.

W załączeniu:
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy Kobylnica

bank żywności logo

 

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy Kobylnica.

Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kobylnica.
Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.
Organizacja, biorąca udział w POPŻ Podprogramie 2021 Plus musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowane, określone w Wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w szczególności:

  • posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
  • zapewnić monitoring / ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
  • zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
  • posiadać kadrę i zdolności administracyjne do realizacji programu,
  • posiadać zaplecze techniczne, zapewniające realizacje programu tj. m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

W załączeniu publikujemy Deklarację do uczestnictwa w programie, którą każda zainteresowana udziałem w POPŻ Podprogramie 2021 Plus organizacja powinna złożyć w naszym biurze w Słupsku, przy ul. Słonecznej 16 E.
Rekrutacja trwa do 3 lutego 2023. Po tym okresie, na postawie złożonych dokumentów i przeprowadzenia weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w POPŻ Podprogramie 2021 Plus przez organizacje partnerskie lokalne oraz możliwości Banku Żywności w Słupsku, zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w programie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu 661131017 lub 669800960.

pdfPOPŻ21Plus_Deklarcja_OPL_do_uczetsnictwa_w_POPŻ.pdf

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

animacja przedstawiająca rozpalony palnik gazowy kuchenki

 
Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Od stycznia 2023 r. dostępne jest kolejne świadczenie, tym razem dla gospodarstw ogrzewających lokale mieszkalne gazem ziemnym.
15 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze. Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.
Kto może ubiegać się o refundację?
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.
Termin złożenia wniosku
Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.
Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X