Dodatek elektryczny

żarówka z plikiem banknotów stuzłotowych symbolizująca dodatek elektryczny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodna 20/3 informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od dnia 01 grudnia 2022r. do dnia 01 lutego 2023r. w godzinach pracy tut. Ośrodka, tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30.
Piątek jest dniem przeznaczonym na pracę urzędnika i wnioski w tym dniu nie będą przyjmowane.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego będzie do pobrania w siedzibie Ośrodka od II połowy listopada 2022r. w pokoju nr 9.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (tylko nowouruchomione źródła ciepła).
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi:
- standardowa kwota 1000 zł, w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie do 5MWh;
- podwyższona kwota 1500 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:
- w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692);
- gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
- gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.
Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 27 ust. 3 odpowiednio pkt 1 i 2.

Dodatkowe informacje o dodatku elektrycznym można uzyskać pod numerem tel. 59-842-99-75, wew. 21, 22, 26 oraz osobiście w pok. nr 9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.


Drukuj