Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

animacja przedstawiająca rozpalony palnik gazowy kuchenki

 
Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Od stycznia 2023 r. dostępne jest kolejne świadczenie, tym razem dla gospodarstw ogrzewających lokale mieszkalne gazem ziemnym.
15 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze. Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.
Kto może ubiegać się o refundację?
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.
Termin złożenia wniosku
Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.
Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł (netto) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł (netto) na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. uwzględnia się dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. uwzględnia się dochód z 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Bardzo ważne:
Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne: oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 • PIT-40A za rok 2021/2022 dla osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS przez cały 2021 rok (do wglądu w celu złożenia oświadczenia o wysokości składek zdrowotnych) dla wniosków złożonych od 01.01.2023r. do 31.07.2023r. jest rok 2021, dla wniosków złożonych od 01.08.2023r. do 29.02.2024r. jest rok 2022
 • decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego tzw. „13. emerytura” oraz „14.emerytura”.

Gdzie złożyć wniosek?
Dla mieszkańców Gminy Kobylnica realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3. Wniosek można złożyć w godzinach pracy Ośrodka w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 9. Godziny pracy Ośrodka dostępne są na stronie internetowej: opskobylnica.pl
Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.
Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.
Wypłata refundacji podatku VAT dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Wniosek do pobrania:

pdfwniosek_refundacja_VAT.pdf


Drukuj