Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 1. Wymagania:
  posiadanie kwalifikacji zgodnych z artykułem 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 901 z późniejszymi zmianami) to jest:
  Zgodnie z art. 116. ustęp 1 Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. Ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  3. Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   1. Pedagogika,
   2. Pedagogika specjalna,
   3. Politologia,
   4. Polityka społeczna,
   5. Psychologia,
   6. Socjologia,
   7. Nauki o rodzinie.
  4. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej na uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w punkcie 3;
  5. Posiada obywatelstwo polskie, a także:
   1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie,
   2. Nieposzlakowana opinia,
   3. Niekaralność,
   4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   5. Znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,
   6. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
   7. Preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
   8. Prawo jazdy kategorii B,
   9. Umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, systematyczność.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
  2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
  4. Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,
  5. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
  6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym,
  7. Sprawozdawczość,
  8. Praca w programie komputerowym POMOST,
  9. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”,
  10. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych,
  11. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
  12. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz realizacja programów z dofinansowaniem zewnętrznym.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia o naborze,
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wyżej wymienionych dokumentów),
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów),
  4. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału zaświadczenia) który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze,
  5. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze,
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o naborze,
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 4. Postępowanie rekrutacyjne:
  1. Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym, oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
  2. Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymogi formalne, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
 5. Warunki pracy:
  1. Umowa o pracę – pełny wymiar na okres próbny, z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony;
  2. Praca w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30;
  3. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz teren Gminy Kobylnica;
  4. Fizyczne warunki pracy: obsługa komputera, drukarka, telefon, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony.
  5. Proponowane wynagrodzenie brutto od 5200 złotych miesięcznie plus dodatek stażowy i dodatek za pracę w terenie.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Socjalny", w terminie do dnia 18 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pokój nr 3 w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, 76-251 Kobylnica, ul. Wodna 20/3. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
 8. Pozostałe informacje:
  1. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru.
  2. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
  3. Złożone dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie OPS.

W załączeniu:


Drukuj