Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowania w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Kobylnica, do podjęcia leczenia odwykowego. Procedurę wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 2151). Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy informuje, iż przyjmowanie Interesantów odbywa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pokój numer 1, w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od godz. 7:30-15:30.Dokumenty do pobrania:


Drukuj